Единственият разумен вариант за приключване на сагата „Гинка Върбакова – ЧЕЗ” е прекратяване на сделката и започване на нова процедура с участие на специално създадено дружество, собственост на българската държава. Разбира се, при всичките описани дотук начини за прекратяване на сделката, съществува сериозната опасност Сянката, която седи зад Гинка, да загуби внесените като гаранция за участие 5 млн. евро. Но поставена пред избора да загуби 5 млн. евро или едноличната си власт над държавата, Сянката вероятно ще се замисли.

 

 

Ще си позволя най-добронамерено да опонирам на д-р Евгений Кънев и неговите „Десет причини държавата да не придобива дял в ЧЕЗ България”.

 

Всъщност с първата от причините съм напълно съгласен: Действително работа на регулаторите в това число и на специалните служби е да провери и не позволи дадена сделка, когато има съмнение за това, че с нейната реализация ще се появат проблеми в услугата „пренос, доставка и снабдяване на електрическа енергия” за близо 3 млн. български граждани.

 

По втората причина: че ще възнкне конфликт на интереси между държавата като регулатор и държавата като акционер, ще изразя несъгласие, защото заради изискванията на „третият енергиен пакет” на ЕС със специални текстове в Закона за Енергетиката, на регулатора КЕВР се предоставя и гаратира независимост при лицензирането, контролирането и решаването на спорове на енергийните дружества.

 

Благодарение на тази независимост е възможно функционирането на 100 процента държавните ЕСО и БУЛГАРТРАНСГАЗ. Конфликт на интереси наистина има, но той е в това, че дейностите „производство”, ”пренос”, „търговия” и ”доставка” се осъществяват от „Фри Енерджи Проджект Орешец” ЕАД, „Бара Груп” ЕООД, „ЧЕЗ разпределение България”, „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД,

 

като всички те стават собственост на „Инерком България”, а това е в крещящо противоречие със същия „третия енергиен пакет”, транспониран изцяло в Закона за Енергетика. 

 

По третата причина за изхарчването на „над 100 млн евро грешни държавни пари” ще се съглася с д-р Кънев защото, за да се закупят 100 процента дялове от предлагания пакет от държавата при добре проведени преговори, ще са необходими около 250 млн. евро. Не съм съгласен, че тези пари ще са ”грешни”, защото използването на „други средства”, както предлага уважаемият доктор, би могло да се интерпретира като експроприациация или национализация.

 

Съгласен съм с аргумента, че ”ще настъпи още по-голям хаос в системата” с вкарането на политици директно в управленските и надзорни структури. Особено ако тези политици са с биографии и експертиза, подобна на тези на печално известния Димитър Стефанов-Каратиста. Но ако чрез законови промени се даде възможност на КЕВР да одобрява членовете на Надзорните и Управителните органи, случаят „Каратиста” не би могъл да се повтори. 

 

По петата и шестата причина, че с това придобиване на дял „ще бъде нанесен още един сериозен удар върху остатъчната инвестиционна репутация на България” и че всичко тук „подлежи на ревизия” мисля, че няма как осветляването и спирането на една неясна със своето финансиране и купувач сделка да повлияе негативно върху инвестиционният климат и репутацията на България. В ревизирането на тази сделка не виждам нищо порочно. Тъкмо обратното:

 

прекратяването й ще даде надежда, че може да се сложи край на сделки като тази и като сделката по закупуването на „Общинска банка” София. 

 

Седмата причина е направо смехотворна: За какво „унищожаване на 15 години усилия за изграждане на качествена мрежа” говори д-р Кънев? Ще отговоря само с един от десетките примери за разхищения, кражби и профанизиране на инвестиционната програма: Задно с въздушните и кабелни електропроводи трансформаторите са основните средства, чрез които разпределителното дружество осъществява дейността си.

 

В момента в мрежата на ЧЕЗ оперират около 30 хил. трансформатори, които преобразуват електрическата енергия така, че да може тя да бъде доставена до всеки от 2-та млн. потребители. Близо 10 хиляди от тези трансформатори работят над 30 г. и носят големи загуби -

 

загубите им са 2.5 пъти по големи от тези на нови такива.

 

Освен това, от счетоводна гледна точка, тези машини са напълно амортизирани - изплатени са на 100 процента. В допълнение при бума на строителството в София (2008-2010 г.) са монтирани над 2000 трансформатора, които поради неточно заявени товари от проектантите и инвеститорите, към момента са натоварени не повече от 20-25 процента. Така те носят допълнителни загуби от недонатоварване, защото трансформаторите са включени и работят непрекъснато 8760 часа годишно.

 

До 2015 г. в мрежата на ЧЕЗ са подменяни средно годишно не повече от 150 трансформатора, като най–често подменяни са тези, които аварират. От месец януари 2017-а до средата на годината са подменени над 300 трансформатори,

 

като подменените не са от посочените по-горе групи, а са основно машини на 6-7 г. експлоатация.

 

Стойността на един нов трансформатор е между 15 000 и 20 000 лв. според мощността му. Лесно е да се изчислят усвоените само за половин година близо 6 млн. лева. Сменените и годни при това машини се държат на склад. Процесът продължава с ненамаляваща интензивност.

 

По този начин ЧЕЗ „усвоява“ ударно инвестиции, от разрешените от ДКЕР за 2017 година, рекордни 140 млн. лв. (досега са разрешавани не повече от 60-70 млн. лв.)

 

Увеличава се изкуствено капиталът на дружеството, което е база за искане на по-високи цени за поддържане на мрежата в бъдеще и цени за разпределение. Ефективността не се увеличава, защото носещите загуби трансформатори продължават да работят, а складовете се препълват от годни, икономични трансформатори, които са извън експлоатация, но повишават капитала. Определено има среда и за корупционни практики при такава масовост.  

 

Казах, че примерът с трансформаторите може да бъде допълнен с примера за закупените електромери на стойност 150 млн. лева, без да са подменени близо 200 хил. елктромера, които са собственост на абонатите.

 

По осмата причина, че стратегически инвеститори не идват в България, защото „трябва да заседават в борда заедно с държавата”, ще припомня, че и "Нефтохим", и ТЕЦ „Марица Изток 3” работят вече дълги години с представители на българската държава, както в управителните, така и в надзорните органи на дружеството.

 

Деветата причина за „схеми как да се привлекат ЧЕЗ дружествата в други грандпрахоснически планове на политиците като АЕЦ "Белене" е толкова несъстоятелна, че няма да я коментирам изобщо.

 

Що се отнася до това, че „ще се увеличи рискът на потребителите да не получат качествена услуга на електроснабдяване”, припомням, че ЧЕЗ-разпределение е получил 120 млн. евро кредит за инвестиции през новия регулаторен период, който започва тази година. Затова не е необходимо никакво участие на фиска в осигуряване на инвестиционната прогарма на дружеството в случай, че държавата стане негов собственик.

 

Накрая искам да повторя, че единственият разумен вариант за приключване на сагата „Гинка Върбакова – ЧЕЗ” е прекратяването на сделката и започване на нова процедура с участие на създадено специално дружество, собственост на българската държава.

 

Сделката миоже да бъде прекратена по един от следните начини:

 

  • Отказ на една от банките да осигури финансиране или гаранции по сделката.

 

  • Преди сделката да е окончателно приключена, спешно да се приеме изменение и допълнение на Закона за Енергетика, с което да се задължи КЕВР да изследва обстоятелствата по сключване на подобни сделки и да взима решение за разрешаването или забраната им.

 

  • Базирайки се на данните за възможно финансиране на сделката от офшорни сметки, да се използват възможностите които дава чл.32 т.27 от ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА: „Държавите членки гарантират, че Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) разполагат с правомощия да предприемат спешни преки или косвени действия, когато съществува подозрение, че дадена сделка е свързана с изпиране на пари или финансиране на тероризма, да отложат или откажат одобрение за сключване на сделка с цел тя да се анализира, да потвърдят подозрението и да доведат резултатите от анализа до знанието на компетентните органи.” или чл. 12 ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ: „......директорът на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" може да спре с писмена заповед определена операция или сделка за срок до три работни дни, считано от деня, следващ деня на издаването на заповедта. Ако до изтичането на този срок не бъде наложена превантивна мярка, запор или възбрана, лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 може да извърши операцията или сделката”

 

  • Преди сделката да е окончателно приключена, КЕВР да завърши започнатата през март 2014 г. процедура за отнемане на Лиценза на „ЧЕЗ Електро България” АД с решение за отнемане на Лиценза. Припомням, че ЧЕЗ Електро България дължи 67,3 млн. лв. След като бъде изправена пред обстоятелството да закупи енергийно дружество с отнет Лиценз и задължение от близо 70 млн.лв. ,Гинка Върбакова едва ли ще иска да подпише окончателно сделката.

 

Разбира се, при всичките описани дотук начини за прекратяване на сделката съществува сериозната опасност Сянката, която седи зад Гинка да загуби внесените като гаранция за участие 5 млн. евро. Но поставена пред избора да загуби 5 млн. евро или едноличната си власт над държавата, Сянката вероятно ще се замисли.

 

Свързани текстове: Десет причини държавата да не придобива дял в ЧЕЗ България

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Силата на прошката

Силата на прошката

Нашите предци казват, че началото на мъдростта е в разбирането на думи...

9 коментар/a

Проф.Проданов на 05.03.2018 в 10:15
Нужен ли е референдум за съдене на виновниците за националната катастрофа след 1989 г.? https://bultimes.com/prof-prodanov-nuzhen-e-referendum-za-sadene-na-vinovnitsite-za-natsionalnata-katastrofa-sled-1989-g/ https://bultimes.com/wp-content/uploads/2015/11/14938296_826005690835963_6967049054123136897_n.jpg
ДЪРЖАВАТА НА МАФИЯТА САМО КРАДЕ И ПОДАРЯВА КОНЦЕСИИ на 05.03.2018 в 14:17
"Какво искаме? Какво е възможно?" - Държавата да няма никакви фирми и собственост. Фирменият данък да е нула. Осигуровките да са доброволни и не към държавата. Пенсия да взима от държавата навършилият 60 години, с доход до 70% от минималната заплата, за пенсия или допълнение до 80% от минималната заплата. Данък лични доходи да е 20% - който да отива само за микрорайонът или селото където живее платецът. Минималната заплата да е 35% от БВП на зает. Социалната помощ да е 35% от минималната заплата. толкова да е и необлагаемият доход. Получаващият социална помощ да има право да работи 8 дни в месецът - 64 часа месечно. Да има 20 общински болници, работещи с 40% от акцизите горива, 65% от акциз цигари и алкохол. 50% от ДДС събиранията да е за държавни пенсии. 10% от ДДС събиранията да са за социални помощ, 30% за армия и полиция. Премахва се данък боклук, имот, и наследство. 40% от акцизи горива да отива за екология - строеж на ВЕИ и ТЕЦ за отпадъци - за безплатен ток, закупуване на хибридни и електрически автобуси, за безплатен общински транспорт. 20% от акциз горива да отива за пътища - строеж и поддръжка. 10% от ДДС да отива за семеен бизнес - храни, ферми, търговия с родни стоки, изобретения, дрехи, обувки. Това са 800-1200 милиона лева, 80-120 хиляди лева на фирма, нови семейни фирми - 10 000 фирми всяка година. Икономиката за 29 години нараства два пъти номинално - БВП. И ако сега левът е 30 милиарда парична база, за 20 години трябва да се напечатат още 30 милиарда. 30 милиарда са 300 нови завода за по 100 милиона, за ноу-хау - материали и производствен процес. И от минералите идват пари.. Те да се връчват на оластта в която се добиват. Държавата да има само 2000 полицая и 10 000 армия. Общините 7000 полицая - на хиляда души един, и 500 крими, 500 пътна полиция. Железниците и пътищата, и заводите, да са на общините и селата, нищо на държавата. Акция на всяко семейство, от общинското предприятие, приватизация само след референдум с 80% "ДА".
ДЕКОНСТРУКЦИЯ на 05.03.2018 в 14:24
ПРОГРЕСЪТ-Социализмът е недоносче, нали. Белене е бил необходим за да запълни нуждата от ток за отопление. Но това отдавна не е така, масово отопление с достъпни цени на токът. Никой от господстващата върхушка не иска да прави евтини цени на токът и добри доходи, а точно обратно. Следователно никакъв АЕЦ, а само субсидии за частни гори, бърза дървесина от фермери.1985г.: квч на глава:България 4 678квч, Холандия 4 517квч, Обединеното кралство 4 826квч, Израел 3 485квч, Чехия 5 141квч, Франция 5 246квч, Чили 1 004 квч, Полша 3 260 квч, Гърция 2 666 квч, Турция 660 квч, Ирландия 3 114 квч, Испания 2 975 квч, Дания 5 351 квч, Италия 3 391 квч, Португалия 1 873 квч, Унгария 3 194 квч, Швеция 14 950 квч, Южна корея 1 340 квч, Сингапур 3 444 квч, Хонг-Конг 2 918 квч, .. Някое дясно дебилче може да каже, че производството било неефективно и харчило повече ток. Така изглежда, като вземем - единица БВП спрямо квч, но БВП се измерва в пари, а не в производсво. В социализма не се отчитат много услуг които са безплатни, а в капитализмът услугите са повече от производството, като процент от БВП. Иван Костов: "С разпалената подкрепа на почти всички участници в петъчния разговор нашето народно стопанство отдавна е преминало всякакви разумни граници на индустриализация – делът на промишлеността у нас е два пъти по-висок от този в развитите капиталистически страни; надминаваме с 10–12 пункта дела на промишлеността във Великобритания от времето на нейната най-висока индустриализация. Тези порочни стопански структури не са случайни." - 1989г. ... Нинова подкрепя най-много "чилийските" пенсионни фондове в България. И казва много пъти от трибуната на народното събрание - същото като Хитлер: "Правителството няма да защитава интереса на германският народ, чрез икономика, организирана от държавата, а ще подкрепя частното предприемачество"
ВСИЧКИ НА ПРОТЕСТА - 07.03.2018, 11 ч. пред МС на 05.03.2018 в 15:54 на 05.03.2018 в 15:56
ВСИЧКИ НА ПРОТЕСТА - 07.03.2018, 11 ч. пред МС на 05.03.2018 в 15:54 Вдигат протест срещу Бойко, ЧЕЗ и арестите при самозащита - 07.03.2018, 11 ч. пред МС На 7 март от 11 ч. пред Министерския съвет се свиква протест за изгонване на Бойко Борисов, а също и срещу мафията в енергетика и репресиите над невинни граждани, защитаващи се срещу престъпниците. Фейсбук вече е полудял, очакват се хиляди хора, въпреки ранния час - в работно време. Бойко Борисов не е ясно къде се намира - най-вероятно ще избяга някъде в провинцията. Независимо от това, народът е решителен да го изгони. Ако искате да сте част от промяната - 07.03.2018, 11 ч. пред Министерския съвет... Г.Н.
мария на 05.03.2018 в 18:50
Едно разумно предложение на енергийния експерт Е.Бошков.
Формата на водата на 05.03.2018 в 21:14
Една причина Общината да си върне Софийска вода е Формата на фактурата. Миналата 2017 година цената на 20 м3 в София е била около 30-ина лева, таз година 2018 вече е 39 и кусур. Има-няма 30% ПОСКЪПВАНЕ!!!!!!!!!!!
Helleborus на 06.03.2018 в 10:25
Бойко, ЧЕЗ и арестите при самозащита са различни теми. Протестите трябва да имат искания, които да са ясно формулирани и смислени. Относно Бойко, ясно е, че той печели избори. Когато сваляш някой и хората пак гласуват за него, става смешен онзи, който го сваля с претенцията, че е нежелан. А той се оказва желан. Преди да го свалиш, трябва да си сигурен, че има партия или коалиция, която е по-желана от Бойко и по-почтена, с ясно заявени обещания как и в какъв срок ще промени конкретни сфери. Нинова за сега не смее да обещае каквото и да било конкретно, с което да получи такъв превес. А трябва да обещае не едно, а редица неща и после да ги изпълни. Арестите при самозащита и сега са незаконни. Никой от нас не знае фактите по случая. Аз подозирам, че лекарят може би е надвишил самоотбраната. Вярно, че един "плъх" по-малко звучи добре, но законът съди действията, а не човешките души. Ако лекарят е видял отгоре, ако се е ядосал и специално е слязъл долу, за да застреля този плъх, ако след това го е оставил да избяга ранен и без да повика линейка или да се обади в полицията, той може да е надвишил самозащитата. Друг е въпроса, че съдиите винаги се движат в рамките на долните граници на всякакви престъпления от типа на кражби и побои и като тенденция дават смешни присъди на професионалните разбойници и рецидивисти. Според мен символичните присъди са по-големия проблем. Липсва финансовата част, която винаги е била основната през времето, да плащаш за всичко извършено, в неколкократен размер. Хората не ценят времето си, че ще полежат в затвора, докато четат книги и лентяйстват. Хората ценят само и единствено кръвта и потта си. Ако трябва да пролееш едно от двете, за да се издължиш, например да работиш десет години, за да овъзмездиш пострадал за физически травми, да върнеш стойността на откраднатото. Ако всяка открадната кокошка струваше 1 месец усилен труд, кой щеше да краде... Днес имаме правосъдие, при което ощетеният остава ощетен, присъдата не му връща загубеното, което е абсурд, това не е правораздаване. Ако някой ми открадне колата и лежи 5 години, това не ми връща колата. Относно ЧЕЗ, всички политици са мълчали до сега, неизвестно защо, трябва всички да обяснят мълчанието си. Две трети от политиците на теория искат връщане на държавата в ключовите отрасли, но никой не е лобирал публично за участие на държавата като купувач, когато му е било времето. Тогава той щеше да бъде подкрепен. Така че на кой точно вярвате, не ми е ясно, за да го качите на власт.
Петров на 06.03.2018 в 18:18
Държавата на трябва да се набутва с тази сделка! Ще донесе само загуби на пари и далавери в ущърб на данъкоплатците! КЕВР никога няма да са независим орган! В България няма такива! Необходимо е единствено следното: 1. Да се изясни кой точно стои зад тази сделка и да се оповести пред народа! 2. Да се прекрати сделката по един от начините, предложени от Божков! 3. Да се коригират правомощията на КЕВР по отношение на такива сделки, които в момента са преднамерено ограничени! 4. Да се проведе нов, напълно прозрачен процес по продажбата на ЧЕЗ без участието на държавата! Но всичко това просто няма да се случи! Управляват ни престъпници!
Видял и едното и другото на 08.03.2018 в 11:00
Ей, тоя социализъм не ви излиза от главите и туй-то! Май наистина са необходими 40 години обикаляне из пустинята, за да ви дойде акъла!

Напиши коментар