Научих, че вчера в сградата на Министерския съвет са подписани предоговорените условия за изкупуване на енергия от централите "Марица Изток 1" (Ми1) и "Марица Изток 3" (МИ3).
Предоговарянето с американските ТЕЦ-ове: цифри, факти и фойерверки

 

Постигнатото споразумение според информационните агенции било за намаление  от 14% за МИ1 и17% за МИ3. За какво се отнасят тези проценти обаче не става ясно. Цялото подписване май ще се окаже просто един предизборен балон, щом  не са предоговорени или изменени следните принципи и клаузи:

1. Премахнат ли е принципът "take or pay"? Този принцип означава, че трябва да се заплаща на прозводителя цялото заявено от него количество енергия (наречено разполагаемост), независимо дали е произведено и изкупено. Ако тази клауза е премахната, всичко е наред. Но ако не е, тогава задължително трябва да се промени.

2. Клаузата за количеството на разполагаемостта. През ценовия период 2013-2014 година това количество е 3 676 537 млрд. kWh за МИ1 и 4 751 879 млрд. kWh за МИ3. През ценовия период 2014-2015 г. разполагаемостта е съответно 2 413 862 млрд. kWh и 3 155 866 млрд. kWh или е налице намаление с 34% на разполагаемостта и за двете централи.

3. Цената, по която се заплаща разполагаемост и се заплаща закупена енергия през 2013-2014 г., е 73.3 лв./MWh за разполагаемост и 58.1 лв./MWh за енергия за МИ1 и 49.54 лв./MWh за разполагаемост и 40.52 лв./MWh за енергия  за МИ3. През 2014-2015 г. тези цени са 51.93 лв./MWh за разполагаемост и 38.42 лв./MWh за енергия за МИ1, а за МИ3 съответно 39.3 лв./MWh за разполагаемост 31.6 лв./MWh за енергия.  Както се вижда, намаленията са съответно с 29% в цена за разполагаемост и 34% в цена за енергия за МИ1 и 21% в цена за разполагаемост и 22% в цена за енергия за МИ3.

От всичко казано дотук следва,че при предоговарянето, в случай че се запазва принципът “take or pay”, е трябвало да се договорят едновременно:

а) намаление на разполагаемостта най малко с 34% ;

б) всяко намаление в цените за разполагаемост трябва да бъде съпроводено и с намаление в цените за енергия, като процентът за намаление да не е под 27 и двете цени. Намаляването (както очевидно е станало) на разполагаемост и цени под посочените проценти или намаление само на една от компонентите ще доведе неминуемо до увеличаване на крайни цени  както за битови потребители така и за промишлеността.

В допълнение, в случай че каквото и да е договорено, намаление не влезе в сила от 01.07.2014  (т.е. със стара дата) върху НЕК ще натежат допълнително 300 милиона лева, които заедно с със старите задължения към двете централи ще достигнат 700 милиона лева.

Ако изплащането на тази сума към МИ1 и МИ3 е условието за влизане в сила на предоговарянето, то ми е трудно да си представя коя банка, оценявайки сегашното финансово състояние и на БЕХ и на НЕК, ще им отпусне кредит от 700 млн. лева?

Но ми е съвсем ясно, че ние и децата ни  ще връщаме този кредит, ако някой  го предостави през цената за електрическата енергия.

Така  се налага изводът, че целият шум по това предоговарянето и самото предоговаряне са начало на  предизборната кампания на управляващите за местните избори наесен. На всички е ясно обаче, че фактурите за тока са далеч по-добра “агитация”, отколкото помпозното подписване на договори.

А както изглежда, тези фактури ще са значително по-големи от досегашните...

 

 

 

Още от категорията

14 коментар/a

Любопитно защо на 09.04.2015 в 17:24
Сагата с двете американски централи се носи от повече от 10 години. Хиляди коментари на знайни и незнайни \"разбирачи\", мастити политици, коментатори и водещи на предавания в радия и телевизии. Никой обаче, подплатено с реални документи, не дава точен и еднозначен отговор на най важните договорени параметри на сделката: 1. Двете централи кой ге е инвестирал-Българската държава,американските фирми или съвместно двете страни. Ако са амереканците едностранно или съвместно, то цените които са договорени представляват ли в същност възвръщане на инвестициите /откопуване от държавата/ или са хей така корупционна сделка.Подробностите, разбира се,са също важни-години за откопуване, при каква лихва и т.н. 2. Тези цени са договорирани коя година и при какви първоначални и последващи условия. 3. Тези централи високо ефективни ли са или са с остарела технология и екологичност. 4. Държавата в лицето на НЕК била ли е коректна в плащанията или не. Има, разбира се и много други съществени въпроси, без отговор до днес, но има време и това да се разнищи. Ако има някой, тук във форума да даде отговор и информация, но без клишета, слухове и евтина пропаганда-ще бъде полезно за всички, които мислят и си задават въпроси.
ВАСИЛ на 09.04.2015 в 19:29
ТЕЦ „Марица изток 3“ е топлоелектрическа централа от комплекса „Марица изток“ в Старозагорска област. Първоначално инсталираната й мощност от 840 MW (четири кондензационни моноблока от по 210 MW всеки: котел-турбогенератор-трансформатор, руско производство) се увеличава до 908 MW след мащабна рехабилитация и модернизация, завършила през 2009 г. ТЕЦ „Марица изток 3“ работи с местни лигнитни въглища. Те се добиват в близките рудници на Мини „Марица изток“. Пусната е в експлоатация и присъединена към електроенергийната мрежа на България в периода 1978-1981 г. За първи път в ТЕЦ „Марица изток 3“ се прилага научнообоснована схема за директно изгаряне на нискокалорични лигнитни въглища. Целта на договорът с американците е да се изпълни проектът: животът на централата да се удължи с минимум 15 години; производствената мощност да нарасне с 60 MW; да се повиши надеждността на работа; да се изградят две сероочистващи инсталации за четирите блока, което да намали емисиите серен диоксид от работата на централата с над 90%; ТЕЦ-ът да отговаря на изискванията на Европейския съюз и на Протокола от Киото за намаляване на нивата на замърсители във въздуха; Срокът, в който се предвижда да завърши модернизацията, е началото на 2007 г. Проектът за рехабилитация в ТЕЦ „Марица изток 3“ се подготвя от 1997 г., когато кабинетът на Иван Костов започва преговори с американската енергийна компания „Ентърджи“. През 1998 г. НЕК и „Ентърджи“ подписват споразумение за съвместното му разработване. През юли 1999 г. се създава смесено дружество между НЕК и „Ентърджи Пауър Холдинг Марица“ (100% собственост на „Ентърджи“ дружество, регистрирано в Холандия) при съотношение на дяловете съответно 49:51%. То се нарича „Енергийна компания Марица изток 3“. През 2003 г. „Ентърджи“ привлича за партньор по проекта италианската енергийна компания „Енел“, като й продава 60% от своя 51% дял в „Енергийна компания Марица изток 3“. На 27 февруари 2003 г. са подписани споразумения за кредитиране на модернизацията от ЕБВР, Сосиете Женерал, Креди Агрикол, Медиокредито, Черноморска банка за търговия и развитие, Булбанк, ОББ, Биохим и SG Експресбанк. Капиталът на „Енергийна компания Марица изток 3“ се увеличава, като чуждестранното участие нараства до 73% (от които „Ентърджи“ притежава 40%, а „Енел“ 60%), а делът на НЕК намалява до 27%. През април 2003 година премиерът Симеон Сакскобургготски дава старт на проекта. Работата по него завършва чак през март 2006 година. Проектът се движи с 18 месеца закъснение от графика, което става причина за смяната на един от изпълнителите.[4] „Енел“ и НЕК В края на май 2006 г. „Ентърджи“ окончателно се оттегля от проекта, като продава участието си на „Енел“. Така съотношението на собствеността става 73% за „Енел“, 27% за НЕК. Италианската енергийна компания се включва освен като собственик, и като изпълнител, след като заменя германската DSD Dillinger Stahlbau GmbH, която дотогава работи в консорциум с RWE Industrie-Losungen. DSD напуска по взаимно съгласие заради закъснялата рехабилитация на втори блок. Срокът за завършването на рехабилитацията е удължен до края на 2008 г. До февруари 2009 г. „Енел“ успява изцяло да изпълни мащабната си инвестиционна програма. ТЕЦ „Марица изток 3“ става първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища на Балканите, която работи в пълно съответствие с европейските екостандарти, като емисиите от серен диоксид са намалени с над 90%. „Енел“ е обявена за инвеститор на годината. През юни 2011 г. „Енел“ продава дела си на американската енергийна компания „Контур Глобал“ за 230 млн. евро. Заедно с активите „Контур Глобал“ поема и 315 млн. евро пасиви под формата на дългове. През 2012 г. „Контур Глобал“ започва да изпълнява нов проект в ТЕЦ „Марица изток 3“. Целта е да се спазят още по-строги изисквания на ЕС за азотните оксиди в емисиите, които ще влязат в сила на 1 януари 2016 г. (под 200 mg/Nm3). През юли 2013 г. компанията обявява, че е приключила с подобренията по първия блок и продължава с останалите. През 2001 г. се твърди, че стойността на проекта в ТЕЦ „Марица-Изток 3“ е 470 милиона щатски долара. През март 2003 г. вече се говори за общата стойност на проекта от 580 милиона евро. През февруари 2004 г. цената става около 600 милиона евро, а накрая се оказва, че „Над 700 млн. евро са вложени в периода 2003-2009 г. за рехабилитация и модернизация на ТЕЦ „Марица-изток 3“. Но какви субсидии се ползват? Още ли е с руско оборудване, тоест вложенията са само в сероочистваща техника? Централата се намира на 250км от София и на 60 км от турската граница. Свързана е с българската и с турската електроенергийна система чрез 400-киловолтови подстанции. През периода 1978-1981 г. централата, с първоначално инсталирана мощност от 840 МВт,предоставяни от 4 блока по 210 МВт- руско производство, е присъединена към електроенергийната мрежа и пусната в експлоатация. Голяма модернизация, завършена през 2009 г. увеличава значително мощността й до сегашните 908 МВт. Благодарение на модернизацията, тя става първата българска централа, която напълно отговаря на европейските екологични стандарти. Споразумение за изкупуване на енергия Съгласно подписаното дългосрочно споразумение централата продава електрическата енергия по двукомпонентова фиксирана цена. Договорените фиксирани цени за енергия покриват променливите производствени разходи, основните от които са тези за гориво, а цените за разполагаемост покриват постоянните разходи на централата плюс определена възвръщаемост на капитала. Договорените първоначално цени за разполагаемост и енергия се изменят периодично съгласно формули за ескалация на цените, които също са елемент на договора. Енергийната компонента се изменя най-вече под влияние на цените на използваното гориво, а компонентата за разполагаемост отразява въздействието на външни, най-вече инфлационни и валутни фактори. Производство, което се планира да достигне до 4,94 млн. МВтч. Това количество отговаря на 13% от планираното общо нетно производство на електроенергия в страната с обем 37,9 млн. МВтч и ще бъде изцяло изкупено от НЕК-Обществен доставчик. Най-актуалната публично достъпна информация за цените, по които НЕК-Обществен доставчик купува енергия и разполагаемост от ТЕЦ Марица Изток 3 намираме в доклад на ДКЕВР от 2010 г. Те са следните: · цена за енергия – 36,21 лв./МВтч и · цена заразполагаемост – 46,14 лв./МВтч. Ако направим сравнение с другите централи от комплекса Марица Изток, ще установим, че Марица изток3 е в златната среда – с цени на разполагаемост по-високи от тези на Марица изток 2, но по-ниски от тези на Марица изток 1. И това е логично – една нова централа винаги е по-скъпа от подобна стара централа, а една цялостно модернизирана централа е по-скъпа от частично модернизираната. При тези цени и при посочените по-горе количества енергия и разполагаемост, които ще бъдат продадени на НЕК-Обществен доставчик и на ЕСО могат да се изчислят следните приходи на ТЕЦ Марица изток 3 за анализирания едногодишен период: · 73,8 млн. лв приходи от ЕСО като резултат от продажбата на 1,6млн.МВтч разполагаемост при цена 46,14 лв/МВтч · 227,9 млн.лв приходи от НЕК-Обществен доставчик като резултат от продажбата на 4,94 млн.МВтч разполагаемост при цена 46,14 лв/МВтч · 178,9 млн.лв приходи от НЕК-Обществен доставчик като резултат от продажбата на 4,94 млн. МВтч електрическа енергия при цена за енергия 36,12 лв/Мвтч или общо 480,6/ млн.лв. приходи от продажби на ЕСО и НЕК по фиксирани цени в съответствие с дългосрочния договор. Финансовите резултати на централата (печалба преди облагане) за 2009 и 2010г. са съответно 96 млн лева и 93.7 млн.лв. .. .. От НАЧАЛОТО НА ФЕВРУАРИ на 2013г. цената на произвежданата от ТЕЦ електроенергия се повиши поради въвеждането на новата европейска схема за търговия с емисии. Същата изисква „замърсителят“, в случая - ТЕЦ \"Марица изток 3\", да закупува разрешителни за всички емитирани парникови газове от специално организирани за това търгове. При емисионен фактор на централата 1,1 тона СО2/МВтч и цена на тон СО2 от 15 евро, цената ще се увеличи с 32 лв/МВтч. Съгласно плана на ЕСО за развитие на преносната електрическа мрежа до 2020 г. разполагаемите мощности, респективно производството от ТЕЦ Марица изток 3 се очаква да намалява рязко в следващите години – от 6 млн. МВтч през 2010 до 1,8 млн.МВтч през 2013 и до 1,2 млн. МВТч през 2020 г. Трудните решения затова дали, кога и какви заместващи мощности ще се появят на мястото на блоковете, чийто експлоатационен живот изтича, предстои да бъдат взети от собствениците на Марица изток 3 Контур Глобал. , Руските мощности са на 35 години.
ДААаа на 09.04.2015 в 19:33
Договора е с Илия Павлов, а сега с Дарина Павлова.
конкуриране на 09.04.2015 в 19:52
Благодарение на положените усилия от страна на екипа на ТЕЦ „Марица Изток 2“ за реализация на рехабилитацията на първите четири блока и изграждането на сероочистващи инсталации за тях, на 5 януари 2010 г. централата получи европейски сертификат с разширен обхват, издаден от оторизирания орган ТЮФ Рейнланд. Документът удостоверява работата на блокове 1, 2, 3, 4, 7 и 8 със сероочистващи инсталации и разширява обхвата на този от февруари 2009 г. Сертификатът е издаден след проведен през ноември 2009 г. първи надзорен одит на Системата за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004, поредната му валидност е до месец февруари 2015 г. Държавната ТЕЦ - \"Марица Изток 2\", търгува само чрез търгове.
ФАКТИТЕ на 09.04.2015 в 20:01
\" Ако направим сравнение с другите централи от комплекса Марица Изток, ще установим, че Марица изток3 е в златната среда – с цени на разполагаемост по-високи от тези на Марица изток 2, но по-ниски от тези на Марица изток 1.\" .. Но всъщност, държавната Марица изток 2, е по-модерна. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се състои от осем генериращи блока и всички те работят с изградени сероочистващи инсталации (СОИ) с ефективност над 94%. Преди инсталирането на новите съоръжения централата работеше с обща мощност от 1450 МW, но след извършената рехабилитация мощността достигна 1600 MW. Увеличен бе животът на съоръженията с 25 години. Реализирането на проекта за рехабилитация на енергийните блокове от 1 до 4 обхвана подмяната на турбините на блокове 1, 3, 4 и на генераторите на блокове от 1 до 4 с нови, произведени от японската фирма „Тошиба”. Това доведе до повишаване мощността на блоковете и увеличи живота на оборудването с 25 години. След подмяната на турбините и генераторите на блокове 1, 3 и 4, от 150 MW мощностите достигнаха 177 МW. Въведен бе в експлоатация нов генератор на блок 2 с номинална мощност 165 MW. По този начин ръководството на дружеството повиши ресурса на централата, производствената мощност и разполагаемоста на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за енергийната система. За рекордно кратки срокове завърши рехабилитацията и на блок 6. Модернизацията на турбината на блока бе ангажимент на японската фирма „Тошиба”, която модернизира и тази на блок 8. Нейният обем бе като този на блок 6. Така мощностите на енергоблок 6 и енергоблок 8 бяха повишени от 210 MW на 232 МW. Голяма част от ремонтните дейности са дело на персонала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. За да отговори на европейските изисквания за чиста околна среда и да оптимизира работата на съоръженията, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД завърши два мащабни проекта - „Рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1и 2, 3 и 4, модернизация на блокове 6 и 8” и „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6”. Политиката на дружеството е насочена към ограничаване на замърсяването от вредни емисии във въздуха, водите и почвите, както и управление на отпадъците.
Любопитно защо на 09.04.2015 в 20:56
Благодаря най сърдечно на съфорумците за подробната технико-икономическа информация. Не получавам, обаче ясен отговор на всичките въпроси към поста ми по горе.
Ivan Ivanov 18.10. 2013 на 09.04.2015 в 22:47
По повод на отправените към мен въпроси относно текстовете за \"Марица Изток\" 1 и 3 в частта ѝЕнергетика\" от програмата на Реформаторския блок искам да обясня следното: Ревизия на дългосрочните договори за цената на изкупуваната електроенергия от \"Марица Изток 1\" и \"Марица Изток 3\" е необходима. Ще припомня, че договорите бяха сключени от правителството на Иван Костов на 14.06.2001 г., но цената на изкупуванта електроенергия бе определена по-късно - за \"Марица Изток 3\" - на 05.03.2002 г. (от правителството на Симеон Сакскобургготски), и за \"Марица Изток 1\" - на 04.07.2005 г. (от същото правителство, вече в оставка преди избора на новото правителство на Сергей Станишев). Има възможности да се ревизират част от параметрите на цената, а именно - цената на варовика, необходим за сероочистващите инсталации, цената за депониране на отпадаците и т.н. Тези компоненти са с цени, значително (до 70%) по-високи от пазарните и трябва да бъдат намалени. За целта е необходимо да се проведат преговори и се подпише анекс към договорите с определените нови, по-ниски цени. Това е не само мое мнение, но и на Иван Костов. Последното казвам, тъй като в някои отзиви има упрек, че настояването за ревизия на договорите е насочено към правителството на Иван Костов. А това не е истина.
Любопитно защо на 10.04.2015 в 00:25
Най сетне в този форум излезе истината!!! Радвам се ,защото това и подозирах.
благодарности на съфорумците на 10.04.2015 в 04:36
много изчерпателна информация.Благодаря Ви!!!
мария на 10.04.2015 в 06:48
Кога най-после управляващите ще кажат има ли писмо от ЕС, че договора с Марица 1 и 3 е нерегламентирана държавна помощ?
Мария на 10.04.2015 в 06:55
Правителството да им даде 1 милярд от 16 милярдния кредит и да ги изгони. Тука не е Африка нито Латинска Америка.
Georgi Georgiev на 10.04.2015 в 16:02
Престранете с гаврата с Б-я и б- я народ ! ! ! ИДВА ВРЕМЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ ТАНКОВЕ НЯМА ДА ВИ СПАСЯТ -плужеци. НЕДНИ -ОСРАХТЕ СЕ ОТ ПЕРЧЕМА НАГОРЕ - ЧУДНИ МИ Е КАК СЕ ПОНАСЯТЕ ! ? ! ? !
Rumen Galabinov на 10.04.2015 в 20:21
Сделката на НЕК с американските централи, не е реформа в сектор енергетика.Това е просто отлагане и печелене на време до изборите, защото натиска за вдигане на цените на електроенергията е неизбежен, при липса на реформи и при не прилагане на мерките от Третия енергиен либерализационен пакет на ЕС.
diasen на 13.04.2015 в 02:05
за това не върви футболът в България...

Напиши коментар